Melioracje na obszarach bagiennych

W stosunku do obszarów bagiennych w Polsce istnieje już długoletnia tradycja melioracyjna. Odwadnia się torfowiska otwartymi rowami o rzadko rozstawionej sieci co 100—200 m, przy głębokości rowów zbiorczych i 00—120 cm, a rowów bocznych 60—80 cm. Płaski teren torfowiska i dobra odsaczalnpść górnych warstw złoża pozwalają na wejście w tych warunkach z uprawą już w drugim lub trzecim roku po zakończeniu robót melioracyjnych. Zapewnienie wody potrzebnej do nawodnień osiąga się przez budowanie na kanałach jazów, a na rowach zastawek zatrzymujących wody wiosenne lub wody doprowadzane do torfowiska z zewnątrz (z Read More

Ziemia

Ziemia jest prawie całkowicie odizolowana od reszty Wszechświata; z zewnątrz dociera do niej tylko światło słoneczne. Nasza planeta często bywa porównywana z wielkim statkiem kosmicznym, którego system podtrzymywania życia składa się z zasiedlających ją organizmów oraz energii słonecznej. Organizmy żywe wytwarzają tlen, przenoszą energię, przywracają do obiegu wodę oraz składniki mineralne. Żaden z tych procesów ekologicznych jednak nie byłby możliwy bez abiotycznych (nieożywionych) elementów środowiska Ziemi. Słońce, ogrzewając naszą planetę, napędza krążenie wody, opady, prądy oceaniczne i cyrkulację prądów atmosferycznych. Słońce dostarcza energii także organizmom, które wykorzystują ją w swoich Read More

Skala produkcji

Rozmiary poszczególnych działalności produkcyjnych mogą się zwiększać z dwóch przyczyn. Jedna — to stopniowe zwiększanie się obszaru gospodarstw, zarówno indywidualnych, jak i uspołecznionych, druga — to specjalizacja i upraszczanie produkcji. Jeśli liczba działalności się zmniejsza, to rozmiary poszczególnych działalności muszą się zwiększać. Dzięki zwiększeniu rozmiarów poszczególnych działalności produkcyjnych w produkcji roślinnej wszystkie koszty stałe rozkładają się na większy obszar, a więc zmniejszają się w przeliczeniu na 1 ha. W szczególności maleje koszt utrzymania maszyn specjalnych, zwłaszcza zaś ich amortyzacja na 1 ha. Do takich maszyn należą m.in. kombajny zbożowe, buraczane Read More

Użytkowanie, a żywotność roślin

Różne zabiegi pratotechniczne, wśród nich przede wszystkim sposoby użytkowania runi, wpływają na głębokość systemu korzeniowego, jego masę oraz rozmieszczenie w profilu gleby, jak i na stosunek ilościowy masy podziemnej do nadziemnej. Nawożenie mineralne nie powoduje wyraźnie j szych różnic w wykształcaniu się masy korzeniowej w warstwie gleby O—35 cm, ale: zwiększa udział procentowy korzeni w głębszym poziomie profilu (Falkowski 1969, Rutkowska i wsp. 1975). To przesunięcie masy korzeniowej, w głąb gleby jest korzystne ze względu na większą możliwość pobierania wody. W przeciwieństwie do nawożenia, częste nawadnianie wpływa na spłycenie systemu Read More

Gatunki zwornikowe

Niektóre gatunki, zwane gatunkami zwornikowymi, decydują o charakterze całego zespołu, to znaczy jego składzie gatunkowym oraz sposobie funkcjonowania. Inne gatunki wchodzące w skład zespołu są uzależnione od gatunków zwornikowych lub pozostają pod ich wyraźnym wpływem. Gatunki zwornikowe na ogół nie należą do najliczniejszych populacji w danym zespole. Mimo że występują stosunkowo nielicznie, ich osobniki wpływają istotnie na cały zespół, ponieważ często oddziałują na ilość dostępnej żywności, wody oraz niektórych innych zasobów środowiska. Tak więc wpływ gatunku zwornikowego jest zupełnie niewspółmierny do jego liczebności. Zidentyfikowanie i ochrona gatunków zwornikowych jest jednym Read More

Andreae

Systemy gospodarcze wyodrębnia Andreae na podstawie względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej czy też roli, jaką one spełniają w gospodarstwie. Główna gałąź produkcji roślinnej lub zwierzęcej wyznacza według niego system gospodarowania, struktura użytków rolnych — system użytkowania ziemi, struktura stada zwierząt użytkowych — system chowu zwierząt. O wyborze tych kryteriów zade­cydował fakt, że systematyka ta ma charakter międzynarodowy, a sta­tystyka międzynarodowa zawiera jedynie dane o strukturze użytków i zasiewów oraz liczbie zwierząt gospodarskich. Do określenia względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi niezbędny jest wspólny miernik. Za jedyny wspólny miernik Andreae Read More

Typ produkcyjny

Człowiek dzięki swojej pracy, posługując się ziemią jako podstawowym środkiem produkcji, jak również środkami i przedmiotami pracy oraz wykorzystując siły natury, wytwarza określone artykuły rolnicze. Są to artykuły żywnościowe lub surowce dla przemysłu rolno-spożywczego i lekkiego. By produkować w sposób najbardziej efektywny, człowiek musi znać ziemię (w szerokim tego słowa znaczeniu), na której ma produkować, siły natury, które ma wykorzystywać, oraz te siły wytwórcze, na których rodzaj, ilość i jakość nie ma on bezpośredniego wpływu, a z których powinien korzystać. Inaczej mówiąc, musi dokładnie znać środowisko przyrodnicze i ekonomiczne, w Read More

Trawy morskie

Trawy morskie cechują się wysoką produktywnością, toteż pełnią ważną rolę ekologiczną w płytkich wodach. Ich korzenie stabilizują osady, zapobiegając ich wypłukiwaniu. Trawy morskie dostarczają także pokarmu i schronienia wielu organizmom morskim. W wodach strefy umiarkowanej są pożywieniem kaczek i gęsi, w wodach tropikalnych -manatów, żółwi zielonych, papugoryb i jeżowców. Roślinożercy zjadają tylko ok. 5% biomasy trawy morskiej; pozostałe 95% obumiera i jako detrytus jest podstawą rozbudowanej sieci pokarmowej, której wyższym ogniwem są bakterie, a jeszcze wyższym – zwierzęta, m.in. krewetki, wieloszczety i ryby. Lasy brunatnic są utworzone przez glony z Read More

1 2 3 24