Gatunki zwornikowe

Niektóre gatunki, zwane gatunkami zwornikowymi, decydują o charakterze całego zespołu, to znaczy jego składzie gatunkowym oraz sposobie funkcjonowania. Inne gatunki wchodzące w skład zespołu są uzależnione od gatunków zwornikowych lub pozostają pod ich wyraźnym wpływem. Gatunki zwornikowe na ogół nie należą do najliczniejszych populacji w danym zespole. Mimo że występują stosunkowo nielicznie, ich osobniki wpływają istotnie na cały zespół, ponieważ często oddziałują na ilość dostępnej żywności, wody oraz niektórych innych zasobów środowiska. Tak więc wpływ gatunku zwornikowego jest zupełnie niewspółmierny do jego liczebności. Zidentyfikowanie i ochrona gatunków zwornikowych jest jednym Read More

Andreae

Systemy gospodarcze wyodrębnia Andreae na podstawie względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej czy też roli, jaką one spełniają w gospodarstwie. Główna gałąź produkcji roślinnej lub zwierzęcej wyznacza według niego system gospodarowania, struktura użytków rolnych — system użytkowania ziemi, struktura stada zwierząt użytkowych — system chowu zwierząt. O wyborze tych kryteriów zade­cydował fakt, że systematyka ta ma charakter międzynarodowy, a sta­tystyka międzynarodowa zawiera jedynie dane o strukturze użytków i zasiewów oraz liczbie zwierząt gospodarskich. Do określenia względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi niezbędny jest wspólny miernik. Za jedyny wspólny miernik Andreae Read More

Typ produkcyjny

Człowiek dzięki swojej pracy, posługując się ziemią jako podstawowym środkiem produkcji, jak również środkami i przedmiotami pracy oraz wykorzystując siły natury, wytwarza określone artykuły rolnicze. Są to artykuły żywnościowe lub surowce dla przemysłu rolno-spożywczego i lekkiego. By produkować w sposób najbardziej efektywny, człowiek musi znać ziemię (w szerokim tego słowa znaczeniu), na której ma produkować, siły natury, które ma wykorzystywać, oraz te siły wytwórcze, na których rodzaj, ilość i jakość nie ma on bezpośredniego wpływu, a z których powinien korzystać. Inaczej mówiąc, musi dokładnie znać środowisko przyrodnicze i ekonomiczne, w Read More

Trawy morskie

Trawy morskie cechują się wysoką produktywnością, toteż pełnią ważną rolę ekologiczną w płytkich wodach. Ich korzenie stabilizują osady, zapobiegając ich wypłukiwaniu. Trawy morskie dostarczają także pokarmu i schronienia wielu organizmom morskim. W wodach strefy umiarkowanej są pożywieniem kaczek i gęsi, w wodach tropikalnych -manatów, żółwi zielonych, papugoryb i jeżowców. Roślinożercy zjadają tylko ok. 5% biomasy trawy morskiej; pozostałe 95% obumiera i jako detrytus jest podstawą rozbudowanej sieci pokarmowej, której wyższym ogniwem są bakterie, a jeszcze wyższym – zwierzęta, m.in. krewetki, wieloszczety i ryby. Lasy brunatnic są utworzone przez glony z Read More

Gleby gruntowo-olejowe

W glebach gruntowo-glejowych procesy glejowe przebiegają intensywniej niż w poprzednio omówionym typie gleb opadowo-glejowych, Związane to jest z występowaniem w nich wysokiego poziomu wody gruntowej, dochodzącego do 30 cm poniżej powierzchni, a więc praktycznie do poziomu A3. Woda gruntowa w tych glebach cechuje się ruchem wstępującym. W miejscu występowania na przemian procesów tlenowych i beztlenowych w profilu wyróżnia się poziom oksydaeyjno-redukcyjny (symbol Gór), charakteryzujący się występowaniem rdzawych plam i konkrecji żelazistych. O żyzności gleb tego typu decyduje w dużym stopniu jakość wód gruntowych. Gleby gruntowo-glejowe zasilane przez wody c charakterze Read More

Wpływ skali produkcji

Skutkiem zwiększania skali produkcji jest tu przede wszystkim zwiększenie pola. O efektach decyduje nie tylko wielkość, ale i kształt pola, ponieważ zależą one przede wszystkim od długości pola. Długość i kształt pola decydują o liczbie nawrotów. Im mniej nawrotów, tym wydajność techniczna poszczególnych czynności jest większa. Nadmierna długość pola wpływa jednak negatywnie na wydajność pracy przy rozsiewaniu nawozów mineralnych, opryskiwaniu lub opylaniu zasiewów środkami ochrony roślin, powoduje bowiem konieczność zatrzymywania maszyn pośrodku pola w celu ich napełnienia odpowiednimi materiałami. W dodatku materiały te trzeba dowozić po miękkim polu. Ze struktury Read More

Populacja płazów

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci w wielu miejscach na świecie, m.in. w obu Amerykach i w Australii, liczebność populacji płazów gwałtownie się zmniejszyła. Od 1980 r. do listy gatunków zagrożonych wymarciem dołączyło co najmniej 14 gatunków australijskich żab zamieszkujących lasy deszczowe. W Stanach Zjednoczonych spada liczebność aż 38% spośród 242 gatunków płazów. Badając to zjawisko uczeni zauważyli, że nie ogranicza się ono tylko do rejonów, gdzie doszło do zniszczenia mokradeł w wyniku melioracji lub zanieczyszczenia; znaczny spadek liczebności płazów stwierdzono także w odległych, nienaruszonych przez człowieka rejonach. Na przykład w Read More

Specyfikacja zbiorowisk

W praktyce rolniczej inną treść podkłada się pod terminy: łąkowe zbiorowisko ,,naturalne” i „sztuczne”, określające zbiorowiska łąkowe. Za „naturalne” uważa się takie trwałe łąki czy pastwiska, które od dawnych, czasem niepamiętnych lat porastają tereny bezleśne i od dawna użytkowane są jako powierzchnie kośne lub pastwiskowe. Ruń takich zbiorowisk w ciągu dłuższych z reguły okresów uformowała się w specyficzny sposób i nabrała cech stałości — pod wpływem stałej kośby lub wypasu. Zbiorowiska takie osiągnęły już pewną równowagę biocenotyczną; jest ona względna, gdyż zależy od tak niepewnych czynników ekologicznych, jak czynnik antropobiotyczny, Read More

1 2 3 24