Rywalizacja

Konkurencja oznacza interakcję między dwoma lub większą liczbą osobników, które usiłują korzystać z tych samych niezbędnych a ograniczonych zasobów, takich jak pożywienie, woda, światło słoneczne czy przestrzeń do życia. Zużywanie zasobów przez jednego osobnika ogranicza ich dostępność dla innych. Do konkurencji dochodzi zarówno wewnątrz jednej populacji, jak i między populacjami różnych gatunków. Rywalizacja osobników tego samego gatunku o ograniczone zasoby przyjmuje formę konkurencji interferencyjnej lub konkurencji eksploatacyjnej. W konkurencji interferencyjnej niektóre osobniki dominujące zdobywają odpowiednią ilość ograniczonych zasobów kosztem innych członków populacji, którym czynnie utrudniają dostęp do tych zasobów. W Read More

Antoniewski

S. Antoniewski wprowadził pojęcie „intensywność poten­cjalna” i „intensywność przymusowa”. Intensywność potencjalna tkwi niejako w zaletach warsztatu rolnego lub określonego terytorium w sta­nie utajonym i zostaje dopiero ujawniona przez człowieka. Intensywność przymusowa jest typowa dla gospodarstw najmniejszych, karłowatych. W gospodarstwach tych w minimum znajduje się ziemia, a więc musi być ona w maksymalnym stopniu wykorzystana, nawet za pomocą nad­miernych nakładów pracy, której zwykle jest za dużo w takich gospo­darstwach. Intensywność przymusowa cechuje rolnictwo typu chińskiego czy japońskiego. Mimo że większość ekonomistów rolnych zgodnie twierdzi, że o inten­sywności świadczy wielkość nakładów poniesionych Read More

Wykorzystanie substancji

Nie wszystkie gatunki w jednakowym stopniu gromadzą i wykorzystują substancje zapasowe. Życica trwała należy do gatunków o dużej zdolności gromadzenia zapasów. Po pokosie następuje znaczny ich spadek — do 10%, jednak już po sześciu dniach wzrost do 40%, zwłaszcza w temperaturze 15—20°, mniejszy w temperaturze 25—30° (Robson 1973). U kupkówki mniejsza jest zawartość substancji zapasowych niż u życicy i spadek ich po pokosie jest mniejszy — do 15%, ale i wolniejszy wzrost gromadzenia węglowodanów. Sprzyjają mu temperatury wyższe niż 20—25° (Colby i wsp. 1966). Możliwe, że z tych względów kupkówka Read More

Drapieżniki zwrotnikowe

Wiele gatunków zwrotnikowych to szczytowe drapieżniki, takie jak wilk. Na terenach, na których wskutek systematycznych polowań wilki zostały praktycznie wytępione, liczebność populacji łosi, jeleni i innych większych roślinożerców wykładniczo się zwiększyła. W następstwie zbyt intensywnego żerowania tych roślinożerców zniknęło wiele gatunków roślin; w ślad za tym spadła liczebność małych roślinożerców, takich jak gryzonie, króliki i owady. W konsekwencji zmniejszeniu uległa liczba lisów, jastrzębi, sów i borsuków, których ofiarami są wcześniej wspomniane małe zwierzęta, a także liczba kruków, orłów i innych padlinożerców, którzy żywią się pozostałościami po wilczych ofiarach. Tak więc Read More

Gleby torfowe

Gleby torfowe powstają w wyniku procesu torfotwórczego, polegającego na długotrwałym odkładaniu się obumarłych, silniej lub słabiej rozłożonych roślin w warunkach trwałego nadmiernego uwilgotnienia (często woda występuje na powierzchni torfowisk) i środowiska beztlenowego. Warunki takie hamują rozkład substancji organicznej, dlatego w torfie często spotykamy dobrze zachowane całe rośliny. Stopień zmian materiału wyjściowego w stosunku do aktualnego stanu storfiałych roślin podaje się najczęściej w 10-stopniowej skali von Posta (10 = materiał całkowicie amorficzny), uproszczonej skali 3-stopniowej lub w procentach. Obok stopnia rozkładu bardzo ważnym kryterium jakości torfu jest skład botaniczny. Gleby torfowe Read More

Rola środowiska

Skądinąd na rolę, jaką odgrywa środowisko przyrodnicze, ma wpływ rozwój międzynarodowej wymiany towarowej. Nie wszystkie bowiem płody rolnictwa muszą być wytwarzane w kraju, podobnie jak nie wszystkie produkty rolnicze muszą być spożywane w kraju. Dzięki wymianie międzynarodowej można w większym stopniu wykorzystywać w produkcji preferencje, jakie daje natura określonym roślinom lub zwierzętom w określonym środowisku przyrodniczym. Niezależnie jednak od tego, jakie są możliwości uniezależnienia produkcji rolniczej od środowiska przyrodniczego, niezmiennie aktualna jest stara zasada, że najwyższą, a zazwyczaj również najtańszą produkcję otrzymuje się wtedy, gdy jest ona dostosowana do warunków Read More

Rafy koralowe

Rafy koralowe tworzą się z warstw węglanu wapnia wydzielanego przez organizmy żywe; występują w ciepłych i płytkich wodach morskich. Żywa część rafy koralowej rozwija się do głębokości, do której dociera światło słoneczne. W skład wielu raf koralowych wchodzą głównie krasnorosty wapienne, które potrzebują światła do fotosyntezy. Również koralowce wymagają światła, ze względu na obecność w tkankach fotosyntetyzujących symbiotycznych bruzd-nic zwanych zooksantellami. Mimo że znane są koralowce, które żyją bez zooksantelli, to tylko gatunki żyjące w symbiozie z tymi glonami są rafotwórcze. Pożywieniem koralowców, oprócz substancji dostarczanych przez zooksantelle znajdujące się Read More

Epoka brązu

W epoce brązu, na wielkich obszarach Europy, hodowla zwierząt była podstawowym zajęciem ludności i pasterstwo miało większe znaczenie :niż rolnictwo. Przedhistoryczni rolnicy prowadzili zasadniczo gospodarkę rolniczo-pasterską i hodowla zwierząt spełniała dużą, nieraz nawet przeważającą role w ich poczynaniach gospodarczych (Sauer 1960). Ale mimo wysiłków rolników, w czasach przedhistorycznych, jak również i w okresie historycznym, zwykle występowały znaczne trudności w utrzymaniu przez zimę odpowiedniej ilości zwierząt gospodarskich w dobrej kondycji. Uprawa roślin pastewnych, ułatwiająca to zadanie, występuje w ewolucyjnym rozwoju rolnictwa bardzo późno. Większy wpływ na bilans paszowy miała ona w Read More

1 2 3 25