Drapieżniki zwrotnikowe

Wiele gatunków zwrotnikowych to szczytowe drapieżniki, takie jak wilk. Na terenach, na których wskutek systematycznych polowań wilki zostały praktycznie wytępione, liczebność populacji łosi, jeleni i innych większych roślinożerców wykładniczo się zwiększyła. W następstwie zbyt intensywnego żerowania tych roślinożerców zniknęło wiele gatunków roślin; w ślad za tym spadła liczebność małych roślinożerców, takich jak gryzonie, króliki i owady. W konsekwencji zmniejszeniu uległa liczba lisów, jastrzębi, sów i borsuków, których ofiarami są wcześniej wspomniane małe zwierzęta, a także liczba kruków, orłów i innych padlinożerców, którzy żywią się pozostałościami po wilczych ofiarach. Tak więc Read More

Gleby torfowe

Gleby torfowe powstają w wyniku procesu torfotwórczego, polegającego na długotrwałym odkładaniu się obumarłych, silniej lub słabiej rozłożonych roślin w warunkach trwałego nadmiernego uwilgotnienia (często woda występuje na powierzchni torfowisk) i środowiska beztlenowego. Warunki takie hamują rozkład substancji organicznej, dlatego w torfie często spotykamy dobrze zachowane całe rośliny. Stopień zmian materiału wyjściowego w stosunku do aktualnego stanu storfiałych roślin podaje się najczęściej w 10-stopniowej skali von Posta (10 = materiał całkowicie amorficzny), uproszczonej skali 3-stopniowej lub w procentach. Obok stopnia rozkładu bardzo ważnym kryterium jakości torfu jest skład botaniczny. Gleby torfowe Read More

Rola środowiska

Skądinąd na rolę, jaką odgrywa środowisko przyrodnicze, ma wpływ rozwój międzynarodowej wymiany towarowej. Nie wszystkie bowiem płody rolnictwa muszą być wytwarzane w kraju, podobnie jak nie wszystkie produkty rolnicze muszą być spożywane w kraju. Dzięki wymianie międzynarodowej można w większym stopniu wykorzystywać w produkcji preferencje, jakie daje natura określonym roślinom lub zwierzętom w określonym środowisku przyrodniczym. Niezależnie jednak od tego, jakie są możliwości uniezależnienia produkcji rolniczej od środowiska przyrodniczego, niezmiennie aktualna jest stara zasada, że najwyższą, a zazwyczaj również najtańszą produkcję otrzymuje się wtedy, gdy jest ona dostosowana do warunków Read More

Rafy koralowe

Rafy koralowe tworzą się z warstw węglanu wapnia wydzielanego przez organizmy żywe; występują w ciepłych i płytkich wodach morskich. Żywa część rafy koralowej rozwija się do głębokości, do której dociera światło słoneczne. W skład wielu raf koralowych wchodzą głównie krasnorosty wapienne, które potrzebują światła do fotosyntezy. Również koralowce wymagają światła, ze względu na obecność w tkankach fotosyntetyzujących symbiotycznych bruzd-nic zwanych zooksantellami. Mimo że znane są koralowce, które żyją bez zooksantelli, to tylko gatunki żyjące w symbiozie z tymi glonami są rafotwórcze. Pożywieniem koralowców, oprócz substancji dostarczanych przez zooksantelle znajdujące się Read More

Epoka brązu

W epoce brązu, na wielkich obszarach Europy, hodowla zwierząt była podstawowym zajęciem ludności i pasterstwo miało większe znaczenie :niż rolnictwo. Przedhistoryczni rolnicy prowadzili zasadniczo gospodarkę rolniczo-pasterską i hodowla zwierząt spełniała dużą, nieraz nawet przeważającą role w ich poczynaniach gospodarczych (Sauer 1960). Ale mimo wysiłków rolników, w czasach przedhistorycznych, jak również i w okresie historycznym, zwykle występowały znaczne trudności w utrzymaniu przez zimę odpowiedniej ilości zwierząt gospodarskich w dobrej kondycji. Uprawa roślin pastewnych, ułatwiająca to zadanie, występuje w ewolucyjnym rozwoju rolnictwa bardzo późno. Większy wpływ na bilans paszowy miała ona w Read More

Efekty i nakłady

Zarówno efekty, jak i nakłady mogą być wyrażone nie tylko w pie­niądzu, lecz także w takich lub innych miernikach ilościowych. Rozróż­niamy efektywność techniczną, ekonomiczną i pozaekonomiczną. Efek­tywnością techniczną nazywamy stosunek efektu wyrażonego w mierni­ku naturalnym do nakładu wyrażonego również w takim mierniku (np. przyrost żywca w kilogramach na 100 jednostek pokarmowych). Z efek­tywnością ekonomiczną mamy do czynienia, gdy przynajmniej efekt jest wyrażony w pieniądzu lub ewentualnie w innym mierniku dającym się wyrazić w pieniądzu. O efektywności pozaekonomicznej mówimy wtedy, gdy efektów nie można zmierzyć i określić za pomocą liczby. Efekty Read More

Melioracje na obszarach bagiennych

W stosunku do obszarów bagiennych w Polsce istnieje już długoletnia tradycja melioracyjna. Odwadnia się torfowiska otwartymi rowami o rzadko rozstawionej sieci co 100—200 m, przy głębokości rowów zbiorczych i 00—120 cm, a rowów bocznych 60—80 cm. Płaski teren torfowiska i dobra odsaczalnpść górnych warstw złoża pozwalają na wejście w tych warunkach z uprawą już w drugim lub trzecim roku po zakończeniu robót melioracyjnych. Zapewnienie wody potrzebnej do nawodnień osiąga się przez budowanie na kanałach jazów, a na rowach zastawek zatrzymujących wody wiosenne lub wody doprowadzane do torfowiska z zewnątrz (z Read More

Ziemia

Ziemia jest prawie całkowicie odizolowana od reszty Wszechświata; z zewnątrz dociera do niej tylko światło słoneczne. Nasza planeta często bywa porównywana z wielkim statkiem kosmicznym, którego system podtrzymywania życia składa się z zasiedlających ją organizmów oraz energii słonecznej. Organizmy żywe wytwarzają tlen, przenoszą energię, przywracają do obiegu wodę oraz składniki mineralne. Żaden z tych procesów ekologicznych jednak nie byłby możliwy bez abiotycznych (nieożywionych) elementów środowiska Ziemi. Słońce, ogrzewając naszą planetę, napędza krążenie wody, opady, prądy oceaniczne i cyrkulację prądów atmosferycznych. Słońce dostarcza energii także organizmom, które wykorzystują ją w swoich Read More

1 2 3 25